Konceptualizm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Konceptualizm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 2:02 pm

KONCEPTUALIZM [łac.], filoz. stanowisko w sporze o uniwersalia, przeciwstawne realizmowi pojęciowemu, jedna z umiarkowanych postaci nominalizmu; według k. ogólność jest cechą umysłowej organizacji świata i można ją przypisywać jedynie pojęciom, jako zjawiskom psych.; k. podkreślał rolę poznawczą wiedzy abstrakcyjnej.

Gł. przedstawiciele: Gilbert de la Porée, Jan z Salisbury, W. Ockham, w filozofii nowoż. - R. Descartes, J. Locke, G.W. Leibniz.

Zaczerpnięto z : PWN

dafne
Posts: 3
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby dafne » Fri Jul 07, 2006 6:48 pm

Sztuka konceptualna - nurt sztuki XX wiecznej, zasadzający się na eksponowaniu samego procesu twórczego, to co jest najważniejsze w dziele sztuki to koncept, idea. W rezultacie artyści tego nurtu odrzucili prymat przedmiotu nad ideą, przy jednoczesnym mocnym podkreśleniu intelektualnego charakteru twórczości.

Można konceptualizm podzielić na dwa zasadnicze nurty: konstruktywistyczno-minimalistyczny oraz dadaistyczy.

Pierwszy inspirowany jest dokonaniami Bauhausu i konstruktywistów, w tym nurcie dominuje prostota formy, syntetyczność, minimalizm form wyrazowych i warsztatowych.

Drugi nurt wypływa z inspiracji antysztuką z kręgów dadaistycznych, zwłaszcza Marcela Duchampa. Tutaj natomiast dominuje pierwiastek destrukcyjny, złośliwość, pesymistyczny ogląd kondycji ludzkiej. Marcel Duchamp bywa nazywany patronem konceptualizmu, gdyż po raz pierwszy przesunął zainteresowanie artysty z procesu twórczego i dzieła sztuki, na przedmioty gotowe (ready mades), sztuką stawały się one z woli artysty a nie z racji spełniania kategorii estetyki. Pokreślał także rolę przypadku w procesie twórczym jako czynnika decydującego.


Zaczerpnięto z wikipedia


Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest