Polski Związek Artystów Plastyków ,,doop”

W tym dziale możesz podzielić się pomysłami , Twoja wizją galerii, propozycjami zmian.
Zadać pytanie odnośnie działu "Onas, reguły w skrócie"
User avatar
kratke
student
Posts: 37
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby kratke » Sun Aug 12, 2007 9:06 pm

ło kurde, nie zdawałem sobie sprawy z takich konkwistadorskich pomysłów, chyba muszę bardziej wniknąć w to forum, ciekawe kwiatki się tu pojawiają:)

tadeusz
uczen
Posts: 17
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Mało nas

Postby tadeusz » Wed Aug 15, 2007 9:22 am

Blisko tysiąc wyświetleń tej strony i tylko dziewięć osób wyrażających chęć przystąpienia do związku. Czyżby pomysł nie trafił do większości. Związek można zakładać, jak mi się wydaje, gdy jest co najmniej kilkadziesiąt osób chętnych. Liczę jednak na dalsze zgłoszenia.
pozdrawiam

User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Z samym zalozeniem nie ma problemu.

Postby doop.pl » Wed Aug 15, 2007 9:35 am

Znamy sporo artystow ktorzy chcieli by z nami w czyms takim uczestniczyc. (trzeba 15 osob do zalozenia) Narazie problemem jest brak czasu. Jak juz powiedzialem w tym momencie mamy inne priorytety. A jesli juz sie czegos podejmiemy chcielibysmy dzialac a nie byc tylko na papierze.
Pozdrawiam

Variety
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:34 pm

Re: Mało nas

Postby Variety » Wed Aug 15, 2007 7:16 pm

ja też bym chętna była czemu nie. zgłaszam się :)
Last edited by Variety on Wed Aug 15, 2007 7:18 pm, edited 2 times in total.

Variety
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:34 pm

Re: Mało nas

Postby Variety » Wed Aug 15, 2007 7:17 pm

ja też bym chętna była czemu nie. zgłaszam się :)

Variety
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:34 pm

Postby Variety » Wed Aug 15, 2007 7:25 pm

Jak najbardziej popieram ten pomysł, ja się piszę na to czemu nie....

RBrzoza
Posts: 3
Joined: Tue May 01, 2007 9:45 am

Postby RBrzoza » Thu Aug 16, 2007 9:53 am

Ja też jak najbardziej chętna jestem :)

RBrzoza
Posts: 3
Joined: Tue May 01, 2007 9:45 am

Postby RBrzoza » Thu Aug 16, 2007 9:54 am

i bardzo, bardzo popieram i wspierać będę

tadeusz
uczen
Posts: 17
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby tadeusz » Thu Aug 16, 2007 12:36 pm

USTAWA Prawo o stowarzyszeniach
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Rozdział 2
Tworzenie stowarzyszeń
Art. 9.
Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają
statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
Art. 10.
1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji
i instytucji,
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz
prawa i obowiązki członków,
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu
oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
a także warunki ważności jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
ust. 2-4 w art. 8 skreślone
©Kancelaria Sejmu s. 4/11
04-08-10
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest
obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych
jednostek.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Art. 11.
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w
których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie
uchwał należy do walnego zebrania członków.
2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów
lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli
liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach
statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.
3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
Art. 12.
Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze
statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru
komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
Art. 13.
1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie,
a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku.
2. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację
wraz z załącznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieć
się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a
także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.
Art. 14.
Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków
określonych w ustawie.
Art. 15.
1. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia,
jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym
celu posiedzenie wyjaśniające.
2. Na posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników postępowania.
©Kancelaria Sejmu s. 5/11
04-08-10
Art. 16.
Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu,
że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania
określone ustawą.
Art. 17.
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z
chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego

Chętnych jest wciąż za mało. Jak wynika z wyżej podanych przepisów musi być 15 osób.
Czy ktoś zaproponuje nazwę dla Stowarzyszenia?

bogart
Posts: 3
Joined: Wed Jun 27, 2007 6:30 pm

Postby bogart » Fri Aug 17, 2007 6:24 pm

chetny jestem, pozdrawiam, popierac bede

bogart
Posts: 3
Joined: Wed Jun 27, 2007 6:30 pm

Postby bogart » Fri Aug 17, 2007 6:29 pm

jestem za

bintuprik
student
Posts: 41
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby bintuprik » Sun Mar 02, 2008 6:09 pm

Pewnie troche pozno, ale i ja wyrazam zainteresowanie, jezeli tylko sie nadaje

wal
uczen
Posts: 19
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

ZAP

Postby wal » Tue Oct 06, 2009 7:36 am

PRAGNĘ NADMIENIĆ , ŻE ISTNIEJE TAKI Ogólnopolski ZWIĄZEK- ,,Związek Artystów Plastyków " z siedzibą w Pile. Czyli nazwa jest już zastrzeżona. Bardzo chętnie przyjmują w nim . Ponosi się małe koszty coś około 180 zł. mniej niż w innych. W starym Związku Polskich Artystów Plastyków samo wpisowe wynosi około 800 - 1000zł/ na tak zwaną komisję. Do tego trzeba mieć dwie osoby wprowadzające i nie ma się gwarancji , że przyjmą. Drugi związek Malarzy i Grafików też jest przyjazny i łatwiej się do niego dostać . A i jest dosyć prężny. Także moi drodzy musicie wymyśleć własną nazwę związku. Podaję namiary na Piłę , a nóż ktoś zechce się zapisać. Związek Artystów Plastyków Zarząd Krajowy z siedzibą w Pile , 64-920 Piła, ul. Piastów 16.
Nadmieniam , żę oba nowe związki mają podobne uprawnienia jak ZPAP.[/b]

laim
mistrz
Posts: 100
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby laim » Tue Oct 06, 2009 9:27 am

Jestem gotów wejść w konkretne działanie i wesprzeć je swoimi umiejętnościami, ale tak jak wspomniał Admin, nie może ,to być tylko li figura geometryczna,bo papierków,dyplomów i tytułów wielu osobom już nie trzeba, a raczej promocji i możliwości działania, wystawiania i sprzedawania.
Do takiej organizacji jak najbardziej wstąpię :) Jeśli będą, powiem skromnie,tam mnie chcieli?

Azawakh
Nowicjusz
Posts: 6
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

Postby Azawakh » Sat Oct 10, 2009 10:45 pm

A może by tak w nazwie nowej organizacji zawrzeć słowo "stowarzyszenie" i nazwać ten nowy twór Stowarzyszeniem Twórców Profesjonalnych bądź Twórczości Profesjonalnej? Jednak należałoby jeszcze w aktach prawnych sprawdzić kto ma i na jakich warunkach używać tytułu "artysta plastyk"? Dzięki temu nie zostanie stworzona kolejna organizacja skupiająca amatorów udających profesjonalistów.


Return to “PROPOZYCJE,POMYSŁY”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest